ALV

Minimaal 1 keer per jaar wordt door het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV) belegd.

Tijdens deze vergadering worden de leden geïnformeerd omtrent de status en voortgang van de vereniging door middel van verslagen van het secretariaat, financiën, jeugdzaken, competitie, clubhuis, toernooien, bestuur en functionarissen, public relations en sponsoring.

Tevens worden door de ALV besluiten genomen, omtrent bv aanstelling nieuwe bestuurders en functionarissen, barprijzen, clubshirts, kascommissie, rookbeleid ed. (meer hierover in de Statuten en Huishoudelijk Reglement)

Voor elke ALV wordt een agenda opgesteld, alsmede de notulen van de vorige ALV.